Mun Leabhar-Lìn Seo

Tha am leabhar-lìn seo air a chuir air dòigh airson cuir a mach Facal Dhè ann an Gàidhlig.  Bi earrain air a chuir a mach gach là (nuair a ghabhas sin a bhi air a dheanamh).  Faodaidh neach sam bith fo-sgrìobhadh don leabhar-lìn seo agus faodaidh sibh a chleachdadh air an làrach-lìn agaibh cuideachd.  Tha na earrainean den Sgriobtuir a tha nochdadh a seo air an togail o seann ath-dheasacaidh den Bhìobull Gaelic, agus ath-dheasachadh air a dheanamh air gach earrain a thèid a mach airson a thoirt nas fhaisge air cruth-sgrìobhaidh an là an diugh.

 

An t-Urr. Ruairidh Mac’Illeathain
An t-Òb
Published on October 24, 2008 at 11:45 am  Comments Off on Mun Leabhar-Lìn Seo  
%d bloggers like this: